We have chosen our committee members on the end of the year. These are the committees for the year:


 

AHLI JAWATANKUASA PRS 2019

Pengerusi : Hooi Yan Qing S5B

Naib Pengerusi :Yeap Hoay Fang S4D

Setiausaha :Lai Ke Wei S5A

Naib Setiausaha : Teo Wen Thing S4B

Bendahari : Teh Tze Shuen S5B

Naib Bendahari : Ong Xin Yu S4H

Ketua Kebersihan : Teh Tze Shuen S5B

Penolong Ketua Kebersihan :Joey Tan Rou Yii S4E

Ketua Hal EhwalMurid : Cheah Qian Qian S5D

Penolong Ketua Hal Ehwal Murid : Ch’ng Wei Shan S4J

Ketua Papan Kenyataan : Tan Fang Wei P5B

Penolong Ketua Papan Kenyataan :Ch’ng Wei Shan S4J

Ketua Buletin : Kh’ng Hui Ying P5B

Penolong Ketua Buletin : Joey Tan Rou Yii S4E

Wakil Tingkatan 5 : Cheah Qian Qian S5D

Wakil Tingkatan 4 : Yeap Hoay Fang S4D

Wakil Tingkatan 3 : Ooi Chun Wen K3A

Wakil Tingkatan 2 : Neoh Xiao Wei K2A


AHLI JAWATANKUASA PRS 2018

Pengerusi : Leena Kam Xuan Ru S5A

Naib Pengerusi : Hooi Yan Qing S4B

Setiausaha : H’ng Wan Xing S5G

Naib Setiausaha : Lai Ke Wei S4A

Bendahari : Jodine Koay Rou Wenn  S5F

Naib Bendahari : Teh Tze Shuen S4B

Ketua Kebersihan : Chen Wei Lin S5J

Penolong Ketua Kebersihan : Teh Tze Shuen S4B

Ketua Hal Ehwal Murid : H’ng Wan Xing S5G

Penolong Ketua Hal Ehwal Murid : Cheah Qian Qian S4C

Ketua Papan Kenyataan : Chen Wei Lin S5J

Penolong Ketua Papan Kenyataan : Tan Fang Wei S4F

Ketua Bulletin : Chen Wei Lin S5J

Penolong Ketua Bulletin : Kh’ng Hui Ying P4B

Wakil Tingkatan 5 :Leena Kam Xuan Ru S5A

Wakil Tingkatan 4 : Cheah Qian Qian S4C

Wakil Tingkatan 3 : Yeap Hoay Fang K3C

Wakil Tingkatan 2 : Ooi Chun Wen K2A